opc_loader

Wensenlijst

Print deze pagina:

1. Toepasselijkheid voorwaarden

Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk in onderling akkoord worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Charmi Baby bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Charmi Baby ingeschakelde derden.

 

2. Overeenkomsten

Er is sprake van een definitieve verkoopovereenkomst tussen de klant en Charmi Baby van zodra Charmi Baby de bestelling van de klant ontvangen heeft. De klant ontvangt hiervan vervolgens een bevestiging per e-mail (mogelijks ook in Spammail). Charmi Baby kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bv. in geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden. Charmi Baby behoudt zich tevens het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan Charmi Baby nemen zonder verplichtingen en zonder verdere motivering. Charmi Baby zal de klant van deze beslissing op de hoogte brengen. Indien de klant n.a.v. de bestelling geen bevestiging per e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt en/ of is er mogelijk een fout opgetreden. Gelieve bij problemen contact op te nemen met ons via het nummer +32 475 38 09 69 of via info@charmibaby.com

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in deze voorwaarden of op een andere wijze, heeft de consument het recht om Charmi Baby mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of afhalen van de bestelling. Charmi Baby dient de producten te ontvangen binnen veertien (14) kalenderdagen na melding van de retourrecht. Indien alle retourvoorwaarden voldaan zijn zal Charmi Baby de consument het bedrag van de geretourneerde producten  terugvorderen uiterlijk binnen een termijn van dertig (30) dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen. De verzendkosten blijven ook verschuldigd gezien dit een dienst is die effectief geleverd werd, tenzij anders schriftelijk bevestigd door Charmi Baby. Ook de retourkosten vallen ten koste van de consument, tenzij anders schriftelijk bevestigd door Charmi Baby. De producten dienen volledig, ongebruikt en onbeschadigd te worden teruggestuurd in de originele verpakking. 

Voor zover de klant nog gebruik wenst te maken van het in dit artikel bedoelde herroepingsrecht, zal hij de producten tijdens de terugzendtermijn niet gebruiken op een wijze dat deze in waarde verminderen of beschadigd worden. De producten dienen ook steeds met de originele etiketten en/of labels te worden teruggestuurd. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, indien de geretourneerde producten niet volledig zijn en/of indien de in dit artikel vermelde principes niet worden nageleefd, behoudt Charmi Baby zich uitdrukkelijk het recht voor om de geretourneerde artikelen te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies. Indien de klant deze producten weer terug wenst te hebben zal een nieuwe verzendkost aangerekend worden.

Elke aanbieding van een product geldt slechts tot uitputting voorraad. Charmi Baby streeft ernaar om elk product maximaal beschikbaar te hebben. Charmi Baby kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien Charmi Baby zich in de onmogelijkheid bevindt te leveren conform de bestelling - omwille van redenen buiten onze wil om, behoudt Charmi Baby zich het recht voor, naar keuze om de bestelling te annuleren of om de artikelen van het goed of de dienst lichtelijk aan te passen, zonder evenwel de, wezenlijke kenmerken van het product te wijzigen en dit nieuwe product per e-mail, telefonisch of via social media voor te stellen aan de klant. Indien de klant beslist om de bestelling te annuleren, zal Charmi Baby de klant terugbetalen binnen dertig (30) dagen na bevestiging van de annulatie.

Bepaalde kleuren of details in de afbeelding of de beschrijving kunnen licht afwijken van de werkelijkheid. Hiervoor wordt geen terugname aanvaard die de terugzendtermijn overschrijdt in dit artikel beschreven. Ook hiervoor blijft de verzendkost evenals de retourkost ten last van de consument.
De levering gebeurt uitsluitend op het grondgebied van België of Nederland. 
De overeenkomsten worden enkel gesloten in het Nederlands. Communicatie met de klant kan gebeuren in andere talen maar het wettelijk taalgebruik blijft Nederlands. In geval van geschillen ivm vertalingen of beschrijvingen in andere talen blijft de Nederlandse beschrijving op de site geldig.

3. Prijzen & betaling

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief de wettelijk voorziene BTW, inclusief Recupel-bijdrage indien van toepassing, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.

Charmi Baby behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en haar tarieven te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de twintig (20) dagen na kennisname.

Charmi Baby kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen.
Betaling kan enkel gebeuren door middel van het online betaalportaal (Mollie) van de webshop. Door het ingeven van uw gegevens geeft u Charmi Baby, hetzij diens onderaannemers of leveranciers die instaan voor de dienstverlening inzake betalingsverkeer, het recht om voorafgaand aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw betaalmiddel geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag.

4. Levering of afhaling

Omwille van productie op het moment van de bestelling kan de levertermijn oplopen tot 8 weken. Charmi Baby is een eigen brand. Hierdoor is een beperkte stock beschikbaar en start de productie pas bij bestelling van de consument. De keuze  verzending dient gemaakt te worden op het moment van de bestelling. Hier kan achteraf niet van afgeweken worden tenzij schriftelijk bevestigd door Charmi Baby. Door omvang, aard of beschikbaarheid van producten kan Charmi Baby de keuze beperken tot verzending.

Verzending wordt het product geleverd op het leveringsadres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. Er wordt per bestelling en per leveringsadres een vaste verzendkost aangerekend zoals vermeld bij de bestelling op de website. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de consument.
De aflevering van de producten op het leveringsadres wordt uitgevoerd door een onderaannemer van Charmi Baby. (Bpost of andere) De levering valt onder de algemene voorwaarden van deze onderaannemer. De keuze van de onderaannemer is exclusief voorbehouden aan Charmi Baby. De afhandeling van de levering met eventuele levering bij buren of afhaalpunten is afhankelijk van de voorwaarden van de onderaannemer. Als aflevering niet mogelijk blijkt te zijn, zal het pakket terug komen naar Charmi Baby. Alle kosten verbonden met deze procedure vallen ten kosten van de klant. Charmi Baby behoudt zich in dit geval het recht om een terugbetaling uit te voeren verminderd met de verzendkost en de retourkost.
De opgave van deze termijn is slechts indicatief. Charmi Baby streeft ernaar om deze termijn te respecteren, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze termijn zou worden overschreden.
Charmi Baby heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
Als blijkt dat een product niet voorradig is behoud Charmi Baby zich het recht andere producten uit de bestelling te leveren zonder eerder overleg met de klant. Het niet-leverbare product zal dan binnen 30 dagen terugbetaald worden aan de klant.

5. Klachten & garantie

Indien het product dat hij ontvangt niet het product was dat hij bestelde, of indien het beschadigd aankomt, kan de klant dit product terugsturen aan Charmi Baby, volgens de procedure die toegestuurd zal worden na het melden van de beschadiging of foutief product, zulks binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Charmi Baby zal, van zodra zij het geretourneerde artikel heeft ontvangen, beslissen of de klacht gegrond is. Charmi Baby informeert de klant hierover. Indien gegrond zal Charmi Baby vervolgens een nieuw of het juiste product toesturen. De klant betaalt alsdan geen bijkomende verzendkosten hiervoor. Indien het artikel niet kan worden vervangen doordat het artikel niet langer voorradig is, zal Charmi Baby het betaalde bedrag terug betalen en dit binnen 30 kalenderdagen.

De klant geniet bij de aankoop van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, zulks voor elk gebrek aan overeenstemming dat de klant niet kende of niet behoorde te kennen bij het sluiten van de overeenkomst. De klant zal Charmi Baby van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee (2) maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld.

Voor het overige staat Charmi Baby enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Charmi Baby is niet aansprakelijk voor algemene of bijzonderde rechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden door het aangekochte product of het gebruik van de website van Charmi Baby.

6. Verlies of diefstal

Charmi Baby draagt, is samenspraak met de partner in pakjesverzending, het risico voor verlies of diefstal tot aan de levering van het product aan de klant, ongeacht het feit of de klant de producten al dan niet in ontvangst neemt, of hij ze al dan niet in afhaalt bij het afhaalpunt. Echter, als het niet om verlies of diefstal gaat, maar het pakket niet afgeleverd kan worden en niet afgehaald wordt op het afhaalpunt door niet reageren van de klant is de klant verantwoordelijk voor de kosten die een retour naar afzender en eventuele tweede verzending met zich meebrengt. De klant zal elke niet-levering aan Charmi Baby evenwel melden binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop de klant de bestelling heeft uitgevoerd. Deze melding dient te gebeuren via info@charmibaby.com. Charmi Baby behoudt zich het recht voor de aanvraag van de klant te weigeren indien deze buiten voormelde termijn gebeurt.

Charmi Baby is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na de levering ervan of het moment waarop het product geacht werd geleverd te zijn.

7. Overmacht

Charmi Baby kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige niet- nakoming van haar verbintenissen voor zover deze niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis. Hiervoor kan bijgevolg ook geen schadevergoeding geëist worden. Overmacht is elke gebeurtenis die aan de redelijke controle van Charmi Baby ontsnapt en die de uitvoering van onze verbintenissen beïnvloedt, met inbegrip van, doch evenwel niet beperkt tot, natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijk welke aard, ziekte, acties van werknemers (zoals maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen), brand, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, technische defecten, energie of transport, vertragen in transport, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van Charmi Baby valt, in het bijzonder derden bij wie zij zich bevoorraadt, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. De leveringstermijn van de producten wordt verlengd met de periode, gedurende welke Charmi Baby door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

8. Diversen

De nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan.
Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behoudt Charmi Baby zich het recht voor om dit gedeelte te vervangen door een andere, aangepaste bepaling.
Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun verkoopsovereenkomsten en relaties het

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

elektronisch en/of schriftelijk bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, etc.). De bestelbonnen en de facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager.

9. Gegevensbescherming

Door te bestellen op de website van Charmi Baby,  staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Charmi Baby zal de gegevens niet overmaken aan derden.
De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Na melding hiervan op info@charmibaby.com verbindt Charmi Baby zich ertoe geen directe marketing meer te bezorgen aan de gegevens van de klant. Voor de verwerking hiervan dient een periode gerekend te worden van maximaal 30 kalenderdagen na het ontvangen van deze aanvraag.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent behoren.

 

Adresgegevens

Charmi Baby

Hoofdzetel
Baarledorpstraat 81
9031 Drongen
België
BTW BE 0795 004 971
Algemene tel: +32 475 38 09 69
Algemene e-mail: info@charmibaby.com
Algemene website: www.charmibaby.com